թարգՀոկտեմբերի 7

Դասարանում

Ստուգում ենք անցած շաբաթվա չստուգված գործնական-քերականական առաջադրանքները:

Բլոգային ստուգիչ աշխատանք` ,,Իմ սիրելի ուսուցիչը,,:

Լրացուցիչ աշխատանք

Գործնական քերականություն

Հոկտեմբերի 8

Դասարանում

Վարդան Այգեկցի

Արծիւ եւ նետ

Արծիւն երթայր յերկինս, եւ հարին զնա նետիւ: Եւ նա զարմացաւ, թէ ո՞վ զայս արար: Հայեցաւ եւ ետես զնետն` զփետուրն իւր եւ ասէ.

— Վա՛յ ինձ, զի յինէն է պատճառ սպանման իմոյ:

Բառարան

երթայր — գնում էր

յերկինս — երկնքում

հարին — խփեցին

զնա — նրան

նետիւ — նետով

արար — արեց

հայեցաւ — նայեց

ետես — տեսավ

իւր — իր

ասէ — ասում է

զի — որ, որովհետև, քանի որ

 

Հարցեր և առաջադրանքներ

  1. Ճի՛շտ կարդա այս բառերը.

յերկինս, յինէն, իմոյ, զնա, զնետն, զփետուրն, իւր:

2. Աշխարհաբար դարձրու այս բառակապակցությունները.

զփետուրն իւր, պատճառ սպանման իմոյ:

3. Առակն աշխարհաբար դարձրու:

4. Կարդա առակն առանց երկրորդ նախադասության: Առակի բովանդակությունը փոխվե՞ց:

5. Բացատրիր զարմացաւ բառի գործածությունը (բառը ճիշտ և տեղի՞ն է գործածված):

6. Առակի համառոտ փոխադրությունը գրաբար դարձրու (բառերի գրաբարյան դասավորությունն աշխատիր պահել).

Արծվին (զարծիւն) նետով խփեցին: Տեսնելով (տեսեալ) նետը` իր փետուրը, արծիվն ասում է.

— Իմ սպանվելու պատճառն ինձանից է:

7. Գրիր մեկ նախադասությամբ` այս առակն ի՞նչ է ցույց տալիս (գրաբ. կլինի` Առակս զի՞նչ ցուցանէ: )

8. Նույն բովանդակությամբ այլ պատմություն գրիր (կա՛մ կարդացած, լսած, կա՛մ հորինած):

Թարգմանի՛ր Դալայ-լամայի առակն ու մտքերը:

Լրացուցիչ աշխատանք

Կարդում եք նյութը` չմոռանալով նայել վերջի տեսանյութը:

Սբ. թարգմանիչ Վարդապետների` Մեսրոպի, Եղիշեի, Մովսես Քերթողի, Դավիթ Անհաղթ փիլիսոփայի, Գրիգոր Նարեկացու և Ներսես Կլայեցու տոն

Հոկտեմբերի 9

Դասարանում

Թարգմանում ենք քրիստոնեական հետևյալ առակը:

Pritchi.ru կայքից ընտրում ենք այլ առակներ և թարգմանում:

Լրացուցիչ աշխատանք

  1. Թարգմանում ենք

կամ

Հոկտեմբերի 10

Կարդալ Գորտը: Ագուտագավա

Քննարկել պատմվածքը:

Հարցարան

1. Պատմվածքը այն մարդկանց մասին է, ովքեր.

  • գնահատում են աշխարհն իր բոլոր գեղեցկություններով
  • տարված բնության գեղեցկությամբ, չեն նկատում վտանգը
  • եսակենտրոն են և մտածում են, որ աշխարհն իրենց շուրջ է պտտվում
  • վստահում են Տիրոջը և համարում են, որ ամեն ինչ Աստծու կամքով է:

Ընտրությունը հիմնավորե՛ք:

2. Ինչո՞ւ է անհրաժեշտ օձի դերը ստեղծագործության մեջ: Պատասխանը հիմնավորե՛ք:

Լրացուցիչ աշխատանք

Ընտրում եք Օմար Խայամի առակներից մեկը և թարգմանում:

Հոկտեմբերի 11

Դասարանում

Գրադարանային ընթերցումներ

Լրացուցիչ աշխատանք

Պատմում եք (գրավոր պատում, տեսաֆիլմ կամ ձայնագրություն) գրադարանում կարդացած գրքի մասին:

Լրացնում շաբաթվա ընթացքում բաց թողած առաջադրանքները:

Շարունակում ենք անհատական կամ խմբային նախագիծը:

Ընթերցանություն֊ Վիլյամ Սարոյան ,, Նարինջները,,