Սահմանական եղանակի ժամանակային ձևերն են․

 1. Անկատար ներկա-գրում եմ
 2. Անկատարյալ անցյալ-գրում էի
 3. Ապակատար ներկա-գրելու եմ
 4. Ապակատար անցյալ-գրելու էի
 5. Վաղակատար ներկա-գրել եմ
 6. Վաղակատար անցյալ- գրել էի
 7. Անցյալ կատարյալ-գրեցի

Անցյալ կատարյալը ցույց է տալիս խոսելու պահից առաջ ավարտված գործողություն։ Այն արտահայտում է մի անցյալ ժամանակակետում առանց որևէ տևականության կատարված, ավարտված գործողության իմաստ։

Անցյալ կատարյալի բայաձևերը կազմվում են բայի երկրորդ (կատարյալի) հիմքով ու դիմաթվային համապատասխան վերջավորություններով։

Անցյալ կատարյալ ժամանակաձևի բայերը պատասխանում են հետևյալ հարցերին․

 • Ի՞նչ արեցի ի՞նչ արեցինք
 • ի՞նչ արեցիր ի՞նչ արեցիք
 • ի՞նչ արեց ի՞նչ արեցին

Առաջադրանքներ

1․Կազմի՛ր հետևյալ բայերի անցյալ կատարյալ ժամանակային ձևերը․

 • գրել, կարդալ
 • մոտենալ, ընթանալ, սառչել
 • լցնել, խմեցնել, զգացնել, թռցնել
 • թռչկոտել, մրոտել, կտրատել

2․ Կազմի՛ր անցյալ կատարյալի վերջավորությունների համակարգը։

3․ Գրի՛ր, թե որ բայերը որ համակարգով կազմեցին անցյալ կատարյալի ժամանակային ձևերը, գրի՛ր, թե ինչ փոփոխությունների ենթարկվեցին բայերը։