1.Հոմանիշների բառարանի օգնությամբ գրիր տրված բառերին մեկական հոմանիշ:
Ականակիտ
 այգաբաց
 աշտանակ
 գիրթ
 թափոր
 կտրիճ
 մահիկ
 շեղբ
սկահակ
դշխուհի
դժնի
կշտամբանք
մարտիկ
մթնշաղ

2. .Փոխիր տրված բառերի մուգ գրված տառերը և ստացիր նոր բառեր:
Գիրք,տանկ,սանր,  մարագ, նոր, բարդ

3.Կետերի փոխարեն լրացրեք ջ, ճ կամ չ:

ա/  ալո …, ակնակապի…, աղ…ատել, աղ…ամուղ…, ա…պարար, անա…առ, անզի… ում, անմի…ապես, ան…րդի (չջրած, չոր), անտերուն… (չքավոր), անր…ել, ա…ալուր…, ա…քաբաց, ա…ակողմյան, ա…ափնյակ, ա…լիկ, առա…արկություն, մի…ատ, մի…ոց, շուր…պար, վեր…ակետ, աղ…իկ, ո…խար, ո…իլ, չղ…իկ, փախ…ել, փար… (կավե գավաթ), քրքի…:

բ/  առա…ին, առող…ություն, առն…ություն, բաղար… (գաթա), բա…կոն, գաղթօ…ախ, գաղ… (խոնավ, բորբոսնած), գա…ա… (թզուկ, փոքր), գեղ…ուկ (գյուղացի), թռ…ուն, թռ…ել, թր…ել, թր…ոց, հոր…որ…ել (անվանել, կոչել), մե…տեղ, մի…ակ, մի…օրե, ող…ույն, վեր…ին, մխր…վել, մռն…յուն, մր…յուն, շի…ուկ, ող…ագուրվել, քուր…:

գ/ առա…նորդ, գո…ի, դա…ել, եղ…երու, երկարա…իտ, զեղ…ել, զի…ել, զղ…ալ, Է…միածին, ըն…ացք (բեղ), ըն…աքաղց (ագահ), թարթի…, ի հե…ուկս (հակառակ մեկի), ի…նել, լայնալի…, լա…վարդ (կապույտ), կտրի… (կտրող գործիք),կտրի… (քաջ), հառա…անք, մի…ամտել, մի…ավայր, նախ…իր (կոտորած), տարեվեր…, ուռ…անալ, ուռ…ել:

դ/  ամբող…, առա…նորդ, առէ…, բարեհա…, դար…նագույն, խառնի…աղան… (խայտաբղետ), խո…կոր, խր…իթ, ծխամոր…, կառ…ել, կարի…, կ…ղակ, կ…մթել, կն…իթ, կո…կել, կոր…ել, կռ…իկ, հար…, ճան…, ճղ…իմ, մահ…ակալ, մա…կալ, մար…ան, մե…բերում, մե…ք, մին…և, մի…և, մի…ադեպ, նկար…ական, շեղ… (կույտ), սո…ի, Սո…ի, վայրէ…ք, վեր…աբան:

4.Լրացնել բաց թողնված տառերը:
Ջրաղացի ճրա-ի լույսն էր կեն-անության միակ նշանը համատարա- մթության մեջ:
Ծերունին նայեց հանդիպակա-  ա-պին, բար-րացավ ա-բարտակի վրա, քաշեց առա-ը հավաքված ճյուղերը, ապա մտավ ջրաղացը և դուռը կո-պեց: Քամին վզվզում էր պատերի բացվա-քներից, հա-շտակում թափվա- հար-աշաղախ ալրափոշին և փա-չում զվար-աձայն:Ծեր ջրաղացպանը կրկին անցավ իր հանապազ-րյա գործին` անշտապ կապելով ալրաթաթա- գո-նոցը: