yndԴեկտեմբեր ամսվա նախգծեր.

,,Կարդում ենք արևմտահայերեն,, նախագծի ամփոփում

 «Ամանորյա ընթերցանություն» նախագիծ

«Ուսումնական ձմեռ» նախագիծ

 

Ներառական ծրագրով սովորողների փաթեթներ