Рубрика: Գործնական քերականություն

Գործնական քերկանություն (07.04)

1․ Գծերի ձոխարեն գրել Վ կամ Ֆ:
Ս-ինքս, հա-ք, գո-ք, աս-ալտ, փլա-, հարա-ային, ա-տոմեքենա, նա-թ, օ-կիանոս, նա-թավառ, զա-թել, Ա-րոդիտե, Ա-րորա, թա-շյա, ա-տոմատ, հազի-հազ, -շշոց (օձի), -շշոց (ջրի), թո-չանք, նզո-ք, կաթ-ած, ս-ինքս, նա-թամուղ, Ա-ղանստան, Խոսրո-:

2․ Գծերի փոխարեն գրել Ժ կամ Շ:
Դ-խեմ, դ-նի, երաժի-տ, ա-դահա, գ-տվել, դ-խո, դ-խուհի, ն-տար, ն-դարենի, երա-տ, երա-տահավ, հու-կու, օ-տվել, պատ-գամբ:

Читать далее «Գործնական քերկանություն (07.04)»